پلاک سرخ

تک تک نفس هایت رامدیون شهداهستی

پلاک سرخ

تک تک نفس هایت رامدیون شهداهستی

پلاک سرخ

وبلاگ اکثرمواقع هرهفته به روزمیشه
****************
تا ابد به آنهایی که وقت تشنگی شدید و بی آبی

قمقمه ها راخاک می کردند تا کمتر یاد آب بیفتند

مدیــونیــم

کلمات کلیدی
نویسندگان

سلام.خوبین؟خوشین؟خداروشکر.میخوام بگم ماجراازکجاشروع شدکه من کارم به اینجا کشید.

اوایل(نه خیلی دور؛حدودیک سال ونیم پیش)شهیدمیدونستم یعنی چی وچرارفتواین حرفا.

اما زیاد اهمیت نمی دادم تا اینکه خدا خواست که مابا بروبچ مدرسمون یه یادواره بذاریم.

انصافایادواره ی خوبی شد.بعدازیادواره عوض شدم هرچی کتاب درمورد شهدابودودراختیارم

قرارداشت رومی خوندم.خلاصه تقریبایک ونیم ماه پیش باهمکاری چندنهادشروع به ساختن یه تیم

کردیم که برای سرگذشت پژوهی شهدا جمع شده بودن.اسم گروه روهم بااجازه ی خودم گذاشتیم

پلاک سرخ.این وبلاگم برااین باز کردم که بعضی تحقیقات که واقعا تعجب آوره یابرام مهمه روبذارم تا

شماهم درجریان باشی.حالادوست عزیزم که این وبلاگومیخونی اگه دوست داری بمون و

نظربده(راستی باماباش)اگه نه که

93/03/11